Viễn thông, CNTT

Viễn thông, CNTT

VNTT – Nhà cung cấp dịch vụ ICT chuyên nghiệp

VNTT là nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông Công nghệ Thông tin (ICT) hàng đầu trong các Khu Công Nghiệp (KCN) tại Việt Nam