Báo cáo tài chính

Báo cáo quyết toán quý 2 năm 2018(30/07/18)

Số lần tải: 387

Báo cáo tài chính năm 2017 ( Công ty mẹ)(19/05/18)

Số lần tải: 502

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I 2018 (27/04/18)

Số lần tải: 528

Báo cáo Tài chính Quý I 2018 ( Công ty mẹ)(27/04/18)

Số lần tải: 538

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity