Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016(01/11/17)

Số lần tải: 78

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015(20/04/16)

Số lần tải: 2713

Báo cáo quyết toán quý II năm 2015(01/10/15)

Số lần tải: 2683

Báo cáo tài chính tổng hợp 2014(10/07/15)

Số lần tải: 2969

Báo cáo quyết toán quý II năm 2014(13/11/14)

Số lần tải: 4068

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity