Báo cáo tài chính

Báo cáo quyết toán quý 2 năm 2018(30/07/18)

Số lần tải: 304

Báo cáo tài chính năm 2017 ( Công ty mẹ)(19/05/18)

Số lần tải: 408

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I 2018 (27/04/18)

Số lần tải: 432

Báo cáo Tài chính Quý I 2018 ( Công ty mẹ)(27/04/18)

Số lần tải: 437

Báo cáo tài chính năm 2015(02/11/17)

Số lần tải: 754

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity