Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014(01/11/17)

Số lần tải: 476

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015(01/11/17)

Số lần tải: 468

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016(01/11/17)

Số lần tải: 400

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015(20/04/16)

Số lần tải: 3341

Báo cáo quyết toán quý II năm 2015(01/10/15)

Số lần tải: 3215

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity