Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016(01/11/17)

Số lần tải: 544

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015(20/04/16)

Số lần tải: 3517

Báo cáo quyết toán quý II năm 2015(01/10/15)

Số lần tải: 3472

Báo cáo tài chính tổng hợp 2014(10/07/15)

Số lần tải: 3668

Báo cáo quyết toán quý II năm 2014(13/11/14)

Số lần tải: 4687

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity