Công bố thông tin

Công văn số 700/2017/CV/IDC(22/12/17)

Số lần tải: 101

Mẫu Đơn(22/12/17)

Số lần tải: 79

Quy chế đấu giá cổ phần(03/11/17)

Số lần tải: 262

Danh sách đại lý đấu giá(03/11/17)

Số lần tải: 255

Phương án cổ phần hoá (02/11/17)

Số lần tải: 254

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity