Công bố thông tin

Báo cáo tài chính 2016(01/11/17)

Số lần tải: 36

Báo cáo tài chính 2015(01/11/17)

Số lần tải: 33

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (01/11/17)

Số lần tải: 40

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015(01/11/17)

Số lần tải: 34

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 (01/11/17)

Số lần tải: 34

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity