Công bố thông tin

Công văn số 04/BCĐ-TCT(22/12/17)

Số lần tải: 308

Công văn số 700/2017/CV/IDC(22/12/17)

Số lần tải: 314

Mẫu Đơn(22/12/17)

Số lần tải: 287

Quy chế đấu giá cổ phần(03/11/17)

Số lần tải: 492

Danh sách đại lý đấu giá(03/11/17)

Số lần tải: 484

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity