Công bố thông tin

Quy chế đấu giá cổ phần(03/11/17)

Số lần tải: 696

Danh sách đại lý đấu giá(03/11/17)

Số lần tải: 703

Phương án cổ phần hoá (02/11/17)

Số lần tải: 568

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity