Viễn thông, CNTT

Viễn thông, CNTT

VIỄN THÔNG & CNTT

VNTT là nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông Công nghệ Thông tin (ICT) hàng đầu trong các Khu Công Nghiệp (KCN) tại Việt Nam