close-search

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng Công ty Becamex IDC năm 2021

Đã đăng vào 20 Tháng 11, 2021
25
Tháng 11, 2021
Thứ 5 | 08:30 am
Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng Công ty Becamex IDC năm 2021

Kinh gửi: Quý Cổ động Tổng công ty!

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP trân trọng kinh mời Quý cổ dòng đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP cụ thể:

+ Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 25/11/2021

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp

+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương

+ Danh sách cổ đông tham dự: Theo danh sách chốt 27/04/2021

Nội dung sẽ thao luận và thông qua tại đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hưởng năm 2021.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Bảo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS.

+ Báo cáo của Tông giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2021.

+ Bảo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẽ năm 2020.

+ Thay thế điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

+ Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC ban niên năm 2021.

+ Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

5. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

    Register Event

    * Required Fields

    By clicking Submit, you agree to adhere

    to adhere Terms and Conditions & Privacy Policy.