close-search

Thực hiện công khai thông tin về môi trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ (các KDC)

Đã đăng vào 23 Tháng 10, 2023

– Theo qui định tại Khoản 1 và 2, Điều 102, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ v/v công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án;

– Căn cứ Công văn số 2671/STNMT-CCBVMT, ngày 04/7/2023 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương v/v yêu cầu tăng cường công tác BVMT và công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án.

Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện công khai các thông tin về môi trường theo quy định như sau:

I. Đường dẫn về thông tin quan trắc tự động nước thải của các Khu công nghiệp Becamex: https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/theodoionline.aspx

II. Các văn bản được đính kèm trong tài liệu:

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

01_QĐ 676_pd ĐTM TĐC MP1ex (2009)

02_PXN 2692_PXN Khu ĐT MP2 (2005)

03_CV 2906_XN Bản đăng ký Khu ĐT MP2 (2013)

04_PXN 2907_PXN TĐC MP2 (2005)

05_CV 2905_XN Bản đăng ký TĐC MP2 (2013)

06_QĐ 1622_pd ĐTM 7 KDC MP3 (2007)

07_QĐ 485_pd ĐTM Ecolakes (điều chỉnh) (2022).pdf

08_QĐ 2415_pd ĐTM 5A LaiUyen (2009)

09_QĐ 584_pd ĐTM 5B LaiUyen (2010)

10_QĐ 267_pd ĐTM 5C LaiUyen (2012)

11_QĐ 4455_pd ĐTM 5D LaiUyen (2009)

12_QĐ 331_pd ĐTM 5E Lai Hưng (2019)

13_QĐ 3302_pd ĐTM 5F LaiUyen (2012)

14_QĐ 4296_pd ĐTM kdc LaiHung (2009)

15_QĐ 2367_pd ĐTM TTHC BauBang (2014)

16_QĐ 801_pd ĐTM ap3 ThoiHoa (2009)

17_QĐ 802_pd ĐTM ap4 ThoiHoa (2009)

18_QĐ 4373_pd ĐTM 5A ThoiHoa (2009)

19_QĐ 1154_pd ĐAMT 5B ThoiHoa (2016)

20_QĐ 3530_pd ĐTM 5C ThoiHoa (2012)

21_QĐ 3902_pd ĐTM Việt-Sing (điều chỉnh 2022)

22_QĐ 827_pd ĐTM Bv BCM (2011)

23_QĐ 2794_pd ĐTM EIU (2010)

24_TB 13_CKMT TT HoiNGhi B11 (2012)

25_TB 14_CKMT TTHC B1 (2012)

26_QĐ 462_pd ĐTM khu DoThiMoi 709-6068ha (2011)

27_QĐ 844_pd ĐTM A9 (30 tầng) (2017)

28_QĐ 720_pd ĐTM Vòng xoay A1 (2012)

29_QĐ 1710_pd ĐTM Khu 4.5.6 (2023)

30_ GPMT 93_KĐT Tân Thành (2023)

31_QĐ 98_pd ĐTM TĐC PhuChanh (2009)

32_GXN 3632_XN DTM PhuChanh (2013)

33_QĐ 245_pd ĐTM TĐC DinhHoa (2009)

34_CV 1848_thay đổi nội dung ĐTM TDC DinhHoa (2016)

35_QĐ 2284_pd ĐTM TĐC HoaLoi (2008)

36_GXN 1623_XN ĐTM TĐC HoaLoi (2013)

37_QĐ 3750_pd ĐTM KDC HoaLoi (2008)

38_GXN 1624_XN ĐTM KDC HoaLoi (2013)

39_QĐ 4212_pd ĐTM TĐC PhuMy (2008)

40_QĐ 3287_pd ĐAMT TanVinhHiep (2012)

41_QĐ 285_pd ĐTM KCN SON MY 2 (2021)

42_QĐ 1722_pd ĐTM KDC Đồng Sổ (2022)

43_GXN 1170_TT Dothi BCM (2008)

44_QĐ 2006_pd ĐTM Bac TanUyen (2018)

45_QĐ 3366_pd ĐTM ASXH HoaLoi (2012)

46_QĐ 905_qd ĐTM ASXH DinhHoa (2016)

47_CV 3172_thay đổi nội dung ĐTM nhà ASXH Định Hòa (2022)

48_QĐ 3303_pd ĐTM ASXH Việt Sing (2012)

49_QĐ 3691_pd ĐTM AXSH MP1 (2012)

50_QĐ 916_pd ĐTM ASXH BauBang (2013)

51_QĐ 1156_pd ĐTM Quoclo 13 (2019)

52_QĐ 1190_pd ĐTM đường MP-BB (2019)

53_QĐ 1191_pd ĐTM đường DT 743 (2019)

54_GXN 17_XN ĐKMT PK BAUBANG (2022)

55_GXN 19_XN ĐKMT PK VSIP1 (2022)

56_GXN 18_XN ĐKMT PK VSIP2A (2022)


CV 09-2023-ZHONG JU

GPMT_ZHONG JU – KCN Bàu Bàng

Trân trọng./.