close-search

Thực hiện công khai thông tin về môi trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Đã đăng vào 24 Tháng 07, 2023

– Căn cứ Khoản 1 và 2, Điều 102, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ v/v công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án;

– Căn cứ Công văn số 2671/STNMT-CCBVMT, ngày 04/7/2023 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương v/v yêu cầu tăng cường công tác BVMT và công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án.

Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện công khai các thông tin về môi trường theo quy định như sau:

I. Đường dẫn về thông tin quan trắc tự động nước thải của các Khu công nghiệp Becamex: https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/theodoionline.aspx

II. Các văn bản được đính kèm trong tài liệu:

Quyết định số 420/QĐ-BKHCN, ngày 10/10/2002 của Bộ KH&CN v/v phê chuẩn báo cáo ĐTM của dự án KCN Mỹ Phước 1

Quyết định số 1764/QĐ-BTNMT, ngày 07/12/2004 của Bộ TN&MT v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án KCN Mỹ Phước 2

Quyết định số 482/QĐ-BTNMT, ngày 05/4/2007 của Bộ TN&MT v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án KCN Mỹ Phước 3

Quyết định số 1697/QĐ-BTNMT, ngày 15/11/2006 của Bộ TN&MT v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án KCN Thới Hòa

Quyết định số 225/QĐ-BTNMT, ngày 22/01/2020 của Bộ TN&MT v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án KCN Bàu Bàng

Quyết định số 2834/QĐ-BTNMT, ngày 07/11/2019 của Bộ TN&MT v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án KCN Bàu Bàng mở rộng

Quyết định số 517/QĐ-BTNMT, ngày 28/02/2020 của Bộ TN&MT v/v phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án KCN Cây Trường


Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3143/GP-BTNMT, ngày 10/12/2019 của Bộ TN&MT (KCN Mỹ Phước 1)

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2829/GP-BTNMT, ngày 13/11/2017 của Bộ TN&MT (KCN Mỹ Phước 2)

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 32/GP-BTNMT, ngày 04/3/2020 của Bộ TN&MT (KCN Mỹ Phước 3)

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 827/GP-BTNMT, ngày 04/4/2019 của Bộ TN&MT (KCN Bàu Bàng)

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 68/GP-UBND, ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương (KCN Bàu Bàng mở rộng)


Giấy xác nhận số 10/GXN-TCMT, ngày 25/01/2016 của Tổng cục Môi trường v/v hoàn thành một số hạng mục công trình BVMT của dự án KCN Mỹ Phước 1

Giấy xác nhận số 26/GXN-TCMT, ngày 11/6/2013 của Tổng cục Môi trường v/v đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án KCN Mỹ Phước 2

Giấy xác nhận số 25/GXN-TCMT, ngày 11/6/2013 của Tổng cục Môi trường v/v đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án KCN Mỹ Phước 3

Giấy xác nhận số 100/GXN-TCMT, ngày 07/10/2015 của Tổng cục Môi trường v/v hoàn thành công trình BVMT giai đoạn 1 của dự án KCN Bàu Bàng

Giấy xác nhận số 01/GXN-BTNMT, ngày 04/01/2022 của Bộ TN&MT v/v hoàn thành công trình BVMT giai đoạn 1 của dự án KCN Bàu Bàng mở rộng


Báo cáo Công tác BVMT năm 2022 KCN Mỹ Phước 1

Báo cáo Công tác BVMT năm 2022 KCN Mỹ Phước 2

Báo cáo Công tác BVMT năm 2022 KCN Mỹ Phước 3

Báo cáo Công tác BVMT năm 2022 KCN Thới Hòa

Báo cáo Công tác BVMT năm 2022 KCN Bàu Bàng

Báo cáo Công tác BVMT năm 2022 KCN Bàu Bàng mở rộng


Công văn số 2671/STNMT-CCBVMT, ngày 04/7/2023 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương v/v tăng cường công tác BVMT đối với KCN

Trân trọng./.