close-search

Thực hiện công khai thông tin về môi trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Đã đăng vào 24 Tháng 07, 2023

Căn cứ Khoản 1 và 2, Điều 102, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ v/v công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án, và Công văn số 2671/STNMT-CCBVMT, ngày 04/7/2023 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương v/v yêu cầu tăng cường công tác BVMT đối với KCN,

Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện công khai các thông tin về môi trường theo quy định như sau:

I. Đường dẫn về thông tin quan trắc tự động nước thải của các Khu công nghiệp Becamex: https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/theodoionline.aspx

II. Các văn bản được đính kèm trong tài liệu:

Trân trọng./.