close-search

Thực hiện công khai thông tin về môi trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Đã đăng vào 03 Tháng 05, 2024

– Theo qui định tại Khoản 1 và 2, Điều 102, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ v/v công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án;

– Căn cứ Công văn số 2671/STNMT-CCBVMT, ngày 04/7/2023 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương v/v yêu cầu tăng cường công tác BVMT và công khai các thông tin về môi trường trên trang thông tin điện tử của chủ dự án.

Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện công khai các thông tin về môi trường theo quy định như sau:

I. Đường dẫn về thông tin quan trắc tự động nước thải của các Khu công nghiệp Becamex: https://quantracbinhduong.vn/vi-vn/theodoionline.aspx

II. Các văn bản được đính kèm trong tài liệu:

1. GPMT KoLon 2023_BBMR

2. GPMT De Licacy 2023_BB

3. GPMT Polytex Far Eastern 2023_BB

4. GPMT NutiFood BD 2024_MP

Trân trọng./.